W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Po stwierdzeniu wady Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (telefonicznie 795 207 864 lub mailowo biuro@mardomdecor24.pl) w celu ustalenia miejsca odesłania wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu oraz informacją o danych Kupującego, jego adresie, szczegółowym opisie wady wraz z datą jej stwierdzenia.
 2. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z wadliwym towarem.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar zostanie niezwłocznie naprawiony albo wymieniony na wolny od wad. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru Sklep zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny.
 4. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu wady towaru, gdy wada ta jest nieistotna w rozumieniu art. 560 § 4 Kodeksu cywilnego.
 5. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

Zwrot towaru

 1. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Konsument, w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, powinien wysłać mailem lub listem poleconym wypełnione oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy na następujący adres dla doręczeń decyzji: ul. Konstantynowska 34/302, 94-303 Łódź. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Adres zarejestrowania Firmy tj. ul. Konstantynowska 34/302, 94-303 Łódź - nie jest adresem do zwrotu towaru.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar wraz z dowodem zakupu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy pod wskazany przez Sklep adres po uprzednim kontakcie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827), zwroty towarów odesłane na koszt Sklepu lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Listwy są przesyłką dłużycową więc koszt transportu może być wyższy niż standardowy.
 6. Sklep dokonuje zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta, z którego dokonano zapłaty za towar.
 10. Jeśli dostawa towaru nastąpiła za pobraniem zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.